POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI MASTERS


Członek Światowego Związku Masters - WMA

Członek Europejskiego Związku Masters - EMA

Członek Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - PZLA


STATUT

tekst jednolity –

 

Statut

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters (w skrócie PZLA Masters ) i zwane jest dalej "Związkiem". W kontaktach międzynarodowych może używać nazwy: Polish Masters Athletics (w skrócie: PMA).
§ 2
 1. Związek jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Związek jest członkiem World Masters Athletics ( w skrócie: WMA ) oraz European Masters Athletics ( w skrócie: EMA ).
§ 3
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz – miasto Toruń.
 
§ 4
Związek jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz zgodnie ze Statutem, uchwałami władz Związku, przepisami International Association of Athletics Federations (w skrócie: IAAF), WMA oraz EMA.
 
§ 5
 1. Związek używa godła, flagi i barw.
 2. Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem w tym zakresie przepisów.
 3. Związek może posiadać własny sztandar.
 4. Członkowie Związku mają prawo używania na strojach reprezentacji kraju wizerunek orła ustalonego dla godła na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Związku jest:

 1. Aktywny udział w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianiu rekreacji ruchowej i profilaktyce zdrowotnej,

 2. Tworzenie warunków do uprawiania sportu wyczynowego i masowego, szczególnie w zakresie lekkiej atletyki dla osób po 35 roku życia,

 3. Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

 4. Tworzenie klimatu dla propagowania zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w każdym wieku.

 5. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce w tym Mistrzostw Polski, Europy i Świata.

§ 7

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych głównie dla osób po 35 roku życia,

 2. umożliwianie uczestniczenia swoim członkom w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych,

 3. prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej zarówno wśród swoich członków jak i innych grup społecznych,

 4. promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, m. in. poprzez współpracę z mediami,

 5. współdziałanie z władzami sportowymi: państwowymi i samorządowymi, w szczególności z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

 6. współpracę z innymi organizacjami w rozwijaniu sportu masowego i wyczynowego,

 7. prowadzenie statystyk wyników sportowych, zatwierdzanie i rejestrowanie rekordów Polski i rekordów Mistrzostw Polski,

 8. podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania stosowania niedozwolonych środków dopingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w IAAF i Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim ( w skrócie: MKOL ),

 9. inną działalność związaną ze sportem.

§ 8

 1. Dla realizacji celów statutowych, stanowiących jednocześnie zadania sfery publicznej, Związek może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 2. Dochód z prowadzonej odpłatnej działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

 3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą.

 4. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

§ 9

 1. Wszystkie władze Związku są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.

 2. Wszyscy członkowie władz Związku działają zgodnie ze statutem i uchwałami swych władz.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel polski, który ukończył 35 rok życia i złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd związku.

 2. Członkowie zwyczajni mają prawo :

  1. uczestniczyć w walnych zebraniach Związku z głosem stanowiącym oraz wybierać i być wybieranym do władz Związku,

  2. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Związku,

  3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku,

  4. korzystać z wszelkich urządzeń Związku na zasadach określonych przez Zarząd Związku,

  5. korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Związku,

  6. do reprezentowania barw Polski w mistrzostwach Europy i świata,

  7. członkowie związku posiadający podwójne obywatelstwo mają prawo wyboru barw narodowych w imprezach międzynarodowych. Do statystyk Związku zalicza się jedynie wyniki uzyskane w barwach Polski.

 3. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

  1. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Związku,

  2. regularne opłacanie składek członkowskich,

  3. branie czynnego udziału w działalności Związku,

  4. godne reprezentowanie Związku w rywalizacji sportowej,

  5. propagowanie celów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters,

  6. przejawianie troski o majątek związku.

 

§ 12

Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Związku i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich.

 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Związku.

 3. Członkowie wspierający mają prawo:

  1. brać udział: osoby fizyczne osobiście, a osoby prawne poprzez upoważnionych przedstawicieli w walnym zebraniu Związku - z głosem doradczym,

  2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku,

  3. korzystać z uprawnień wynikających z działalności Związku.

 4. Do obowiązków członków wspierających należy:

  1. propagowanie i popieranie zadań statutowych Związku,

  2. regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych zadeklarowanych świadczeń,

  3. przestrzeganie postanowień statutu.

 

§ 13

Członkowie honorowi

 1. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia jej Walne Zebranie Członków Związku osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju weterańskiej lekkiej atletyki.

 2. W uznaniu szczególnych zasług dla funkcjonowania i rozwoju Związku Walne Zebranie Członków Związku może nadać osobie fizycznej godność Prezesa Honorowego Związku.

 3. Członkowie honorowi Związku oraz prezesi honorowi mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku oraz do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz i Walnym Zebraniu Członków Związku.

 4. Członkowie honorowi mają obowiązek propagowania celów związku i patronowania jego działalności.

 5. Godność członka honorowego oraz prezesa honorowego Związku ustaje w przypadkach określonych odpowiednio w paragrafie 14 ust. 1 punkt 1, 4, 5 i 7.

 

§ 14

Utrata członkostwa

 1. Członkostwo w Związku wygasa na skutek:

  1. rezygnacji z członkostwa zgłoszonego na piśmie,

  2. skreślenia z listy członków zwyczajnych, uchwałą Zarządu Związku z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,

  3. wykluczenia członka zwyczajnego uchwałą Zarządu Związku za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters, bądź działania na szkodę Związku,

  4. skreślenia z listy członków wspierających, uchwałą Zarządu Związku z powodu nieopłacenia zadeklarowanych składek członkowskich za okres jednego roku,

  5. utraty przez członka zwyczajnego, honorowego lub prezesa honorowego pełnej zdolności do czynności prawnych,

  6. śmierci członka zwyczajnego, honorowego lub prezesa honorowego,

  7. rozwiązania Związku.

Rozdział IV

WŁADZE ZWIĄZKU

 

§ 15

 1. Władzami Związku są:

  1. Walne Zebranie,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Wybór władz odbywa się w głosowani tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

 3. Kadencja władz trwa cztery lata.

 4. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. Do prowadzenia swych spraw władze związku mogą zatrudniać pracowników, zleceniobiorców oraz osoby, z którymi zostały zawarte inne umowy cywilnoprawne, w tym członków Władz. W szczególności władze związku mogą zatrudniać pracowników, zleceniobiorców oraz osoby, z którymi zawarto inne umowy cywilnoprawne, do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, w tym organizowania wszelkiego rodzaju zawodów, mistrzostw, memoriałów, imprez sportowych oraz rekreacyjnych itp.

 5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku zebrania odbywającego się w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.

 6. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Związku są podejmowane w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować tajne głosowanie w wypadku żądania zgłoszonego przez większość członków gremium podejmującego uchwałę.

 7. Członek władz Związku - Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, uchwałą odpowiednio: Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków.

 8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna, większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku zawieszenia w czynnościach. Władze te określają czas, na jaki członek został zawieszony.

 9. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w razie:

  1. rezygnacji z mandatu,

  2. uchwały Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej

  3. odwołania ze składu,

  4. utraty zdolności do czynności prawnych lub praw obywatelskich.

 10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu, spośród wyróżniających się społeczną aktywnością członków Związku, z tym że ich liczba nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 11. Władze Związku zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz organizacyjnej: informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski, uwagi, stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w pracach Związku – wszystkich jego członków.

§ 16

Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku.

 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie Związku zbiera się raz na cztery lata dla przyjęcia sprawozdania władz, wyboru nowych władz oraz ustalenia kierunków działania na okres następnej kadencji.

 4. Zwyczajne Walne Zebranie Związku zwoływane jest przez Zarząd Związku. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 10 dni przed datą zebrania.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd na skutek:

  1. uchwały Zarządu Związku,

  2. żądania Komisji Rewizyjnej Związku,

  3. wniosku podpisanego, przez co najmniej 50 członków Związku.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie do dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 7. Walne Zebranie Związku jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - podanym w zawiadomieniu - bez względu na ilość obecnych uprawnionych członków Związku.

 8. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Związku lub delegaci wybrani według zasad ustalonych przez Zarząd Związku. Każdy uprawniony ma jeden głos.

 9. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:

  1. członkowie wspierający, w przypadku osób fizycznych oraz przedstawiciele członków wspierających, w przypadku osób prawnych,

  2. osoby zaproszone przez Zarząd Związku,

  3. członkowie honorowi i prezesi honorowi.

 10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

  1. uchwalenie programu działania Związku,

  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Związku oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Związku,

  3. udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,

  5. uchwalenie statutu lub zmian w nim,

  6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku,

  7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Związku w przedmiocie wymierzania kar członkom Związku ( § 20 ust.1 punkt 1-4).

 

§ 17

Zarząd

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.

 2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie.

 3. Zarząd ze swego grona wybiera prezesa, 2 - 4 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 4. Zarząd ma prawo do powoływania pełnomocników do realizacji określonych zadań.

 5. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

  1. reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

  3. kierowanie całokształtem działalności Związku,

  4. opracowywanie okresowych planów działalności na podstawie wytycznych zawartych w uchwale Walnego Zebrania,

  5. ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Związku,

  6. uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,

  7. składanie sprawozdania z działalności przed walnym Zebraniem,

  8. powoływanie komisji problemowych, zespołów, sekcji specjalistycznych jako organów doradczych Zarządu,

  9. zwoływanie Walnych Zebrań Związku,

  10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych oraz członków wspierających Związek,

  11. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Związku,

  12. wnioskowanie do Walnego Zebrania Związku o nadanie godności członka honorowego lub prezesa honorowego,

  13. podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka Zarządu, jeżeli nie wykonuje on przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków.

 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. W przypadkach szczególnie uzasadnionych uchwały mogą być podejmowane poza posiedzeniami Zarządu w glosowaniu droga mailową.

7. Spory wynikłe między członkami związku rozpatruje zarząd, którego decyzja jest ostateczna.

8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 18

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Związku.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Związku.

Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne zebranie Związku.

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1/ nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

3/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 1. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 2. Komisja Rewizyjna Związku działa kierując się statutem Związku i uchwalonym przez siebie regulaminem.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy:

  1. przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowej działalności Związku,

  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Związku oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Związku,

  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku -względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Związku działań Zarządu

  6. Podejmowania uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej, jeżeli członek Komisji Rewizyjnej nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków.

 4. Komisja Rewizyjna Związku w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.

 

Rozdział V

WYRÓŻNIENIA I KARY

 

§ 19

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Związku przyznawane są wyróżnienia.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.

 

§ 20

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Związku, Zarządowi Związku przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:

1/ upomnienia,

2/ nagany,

3/ zawieszenia w prawach członka od 6 miesięcy do 3 lat,

4/ wykluczenia.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

 

§ 21

 1. Na majątek Związku składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze Związku.

 2. Na fundusze Związku składają się:

  1. dotacje, w tym dotacje i fundusze związane z realizacją zadań publicznych,

  2. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

  3. fundusze związane z prowadzeniem odpłatnej działalności statutowej,

  4. inne wpływy z działalności statutowej Związku,

  5. darowizny i zapisy od osób prawnych i fizycznych oraz instytucji i organizacji krajowych i zagranicznych.

 3. Do występowania w imieniu Związku jako osoby prawnej, uprawniony jest Zarząd.

 4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy 2 członków Zarządu. Do szczególnych spraw Zarząd może ustanowić pisemnie pełnomocnika działającego samodzielnie.

 5. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Związku wymagają uchwały Zarządu.

 6. Związek wszelkie wpływy przeznacza na realizację celów statutowych. Zabrania się w szczególności:

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2/ przekazywania majątku Związku na rzecz członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3/ wykorzystywania majątku Związku przez członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,

4/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

 

§ 22

 1. Zmiany statutu Związku wymagają uchwały Walnego Zebrania Związku.

 2. Uchwała Walnego Zebrania o zmianach statutu Związku wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku zebrania zwołanego w drugim terminie uchwały zapadają większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych na zebraniu, uprawnionych członków Związku

 3. Rozwiązanie się Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku zebrania zwołanego w drugim terminie uchwały zapadają większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych na zebraniu, uprawnionych członków.

 4. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa jednocześnie tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Związku.


 

Toruń, 01.07.2017 r.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego

Wacław Krankowski

Protokolant Zebrania Członków Związku

Elżbieta Ryczek

 

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE
 Mistrzostwa Europy w Maratonie Masters
WMACI 2023 Torun
Halowe Mistrzostwa Świata w Gainesville
EMACI2024
EMACS2023 PESCARA
WMAC 2024 Goteborg
PARTNERZY
SPONSORZY